Zawierzenie

Miłość Chrystusa w Odkupieniu

Droga krzyżowa

Wybrane przez siebie rozważania

Pismo Święte

W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga,
ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy (1 J 4,9-10)

Skreślił zapis dłużny obciążający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. (Kol 2,14)

O naśladowaniu Jezusa Chrystusa (IV, 8)

1. Jako ja z wyciągnionymi na krzyżu rękami, w nagości ciała, ofiarowałem się dobrowolnie Bogu Ojcu, za grzechy twoje, tak iżby nic we mnie nie pozostało, czego bym nie poświęcił w ofierze na przebłaganie gniewu Bożego; tak i ty powinieneś dobrowolnie i jako możesz najserdeczniej, codziennie przy Mszy świętej, na ofiarę czystą i świętą, ofiarować mi siebie, z ciałem i z duszą, ze wszystkimi siłami i uczuciami twoimi. Czegóż więcej wymagam po tobie, jak ażebyś usiłował oddać mi zupełnie samego siebie? Cokolwiek byś mi dawał nie dając siebie, niczym jest dla mnie; albowiem nie darów twoich, ale ciebie samego szukam.

2. Jak tobie, na nic by się nie przydało mieć wszystko, a mnie nie posiadać: tak żadna ofiara twoja podobać mi się nie może, jeśli mi nie ofiarujesz sam siebie. Ofiaruj mi sam siebie, i cały oddaj się Bogu, a będzie przyjęta ofiara twoja. Oto ja cały ofiarowałem się Ojcu za ciebie; i całe ciało moje, i wszystką krew moją, dałem ci na pożywienie, ażebym cały był twoim, i abyś ty stał się moim na wieki. Jeśli zaś sobie samemu się oddasz, a nie poświęcisz się dobrowolnie mojej woli, ofiara twoja nie będzie zupełna, i połączenie twoje ze mną zupełnym nie będzie. Przetoż, wszystkie sprawy twoje, dobrowolnym a zupełnym oddaniem się w ręce Boga, rozpoczynać powinieneś, jeśli chcesz pozyskać swobodę i łaskę. I dlatego to, tak mało jest ludzi wewnątrz swobodnych i oświeconych duchem łaski, bo samych siebie zupełnie zaprzeć nie umieją. Oto jest mój wyrok niewzruszony: który nie odstępuje wszystkiego, co ma, nie może być moim uczniem (1). Jeśli więc chcesz być uczniem moim, ofiaruj mi zupełnie siebie ze wszystkimi uczuciami twoimi.

Modlitwy

Litania do Ducha Świętego

Ave Maris Stella

Litania do Imienia Jezus lub Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa  

Modlitwa św. Augustyna lub Modlitwa do Jezusa

 

Można także powyższe rozważania odsłuchać: